روغن مایع آفتاب‌گردان، نشاسته گندم، پروتئین گندم (گلوتن گندم)، پروتئین ایزوله سویا (غیرتراریخته)،نمک تصفیه شده خوراکی 1.3% ، ادویه‌جات (فلفل سیاه، زیره) ، آب

نمایش یک نتیجه