پوشاک


رشته های انتظار و حضور را به هم می بافم
می بافم 
رنگ ها می آیند و کنار انتظارت می نشینندمن، تار و پود ها را به هم می بافم
می باقم
عشق تنها تن پوشی است که بافتنش را می دانم 
می بافم 
می بافم ...

6 محصول وجود دارد

نمایش 1-6 از 6 مورد

فیلترهای فعال