شکلات تخته ای شادی انگیز


"تخت جایگاه بزرگان است" شنیدم که شکلات ها بر گوش هم می خواندند.

و با انگشت تورا نشان می دادند سایه ای بر صورتت خوابیده بود، 
هوشیاری بر نفس هایت می رفت و می آمد

یکیشان فریاد کرد : بر تخت بزرگی نشستم. به کنارت آمد و بر رویا روان شد.

9 محصول وجود دارد

نمایش 1-9 از 9 مورد

فیلترهای فعال