هودی - کنار هم که باشیم ...

محصول جدید


کنار هم که باشیم 
همه ی دنیا هم که بیایند
پنج حواس من سمت تو با شور بیشتری می آیند
همه ی دنیا هم که بیایند
من به تو نزدیک تر می شوم
همه ی دنیا هم که بیایند 
من ...... تو .....

310,650 تومان با ماليات