هودی - سکوت

محصول جدید


هر بار که ساکت می شوی
دنیایی از کلمه بر سرم آوار می شود
به همه ی صداها ساکت باش می دهم
به همه ی بودن ها نیست باش می گویم

هر بار که ساکت می شوی
.....

310,650 تومان با ماليات