خوشگل بپوش!


رشته های انتظار و حضور را به هم می بافم
می بافم 
رنگ ها می آیند و کنار انتظارت می نشینندمن، تار و پود ها را به هم می بافم
می باقم
عشق تنها تن پوشی است که بافتنش را می دانم 
می بافم 
می بافم ...


رشته های انتظار و حضور را به هم می بافم
می بافم 
رنگ ها می آیند و کنار انتظارت می نشینندمن، تار و پود ها را به هم می بافم
می باقم
عشق تنها تن پوشی است که بافتنش را می دانم 
می بافم 
می بافم ...

بیشتر

خوشگل بپوش! 6 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 6 از 6 آیتم
نمایش 1 - 6 از 6 آیتم