می گوید پانصد گرمی هستم


بر خاطره ی خوش و احوال شیرین
تنها تو می مانی و حس بودنت ...
بر رویای این وصل 
تنها تو می مانی و حس بودنت ...
بر این طعمهای شیرین نشسته بر پاکت 
تنها و تنها تو می مانی و حس بودنت .... 

می گوید پانصد گرمی هستم هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.