هودی - من و تو

محصول جدید


من باشم یا تو 
تو من باشی
من، تو
چه فرقی دارد میان انسانیت ما
مرزها را که برداریم 
زودتر ما می شویم....

310,650 تومان با ماليات